၇ ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၁.၁၂.၂၀၁၉) မွ (၇.၁၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိ

(၁.၁၂.၂၀၁၉) မွ (၇.၁၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းမ်ား ၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယသံုးပါးလံုး ခ်ိန္ဆႏိုင္ေအာင္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းမ်ား….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.