၅ ၾကိ္မ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္

Posted on

၁.၇.၂၀၁၉
(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္
သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ
င ၉၂၈၁၇၇

သိန္းတစ္ေသာင္း
ကခ ၆၈၇၉၈၄
သိန္းငါးေထာင္
ခ ၂၄၅၈၀၀
စ် ၃၀၁၉၇၉

သိန္း ၂၀၀၀
ခ ၃၅၉၁၉၁
ဃ ၇၃၀၅၅၇
ပ ၁၈၁၂၄၄
ဍ ၅၃၂၀၉၂

သိန္း ၁၀၀၀
တ ၆၀၄၂၇၇
ရ ၅၅၁၂၇၅
ကဆ ၅၀၈၁၂၆
မ ၅၀၉၂၄၈
မ ၆၆၁၄၇၆
ဍ ၄၁၁၉၆၇
တ ၇၆၅၃၈၃
ကက ၅၅၁၃၀၀

သိန္း(500)
တ ၆၅၇၃၈၃
ကဆ ၉၉၃၅၅၂
လ ၆၇၀၅၁၂
ဈ ၆၆၉၄၉၀
ထ ၉၃၃၁၀၈
ဍ ၇၅၁၁၄၁
ဆ ၅၇၃၃၄၂
ခ ၄၄၉၃၈၇
ဈ ၅၁၇၂၁၀
ဟ ၁၀၈၁၃၅
ဏ ၉၄၉၉၄၃
ကက ၉၈၁၃၁၀

သိန္း ၂၀၀
ဃ ၅၂၃၃၃၅
ကခ ၃၈၅၂၃၃
ဘ ၂၅၇၃၇၀
စ ၄၂၀၇၉၇
ဌ ၇၁၁၂၅၁
ဃ ၄၅၃၃၁၇
သ ၇၉၉၃၇၀
ဌ ၄၇၈၈၈၃
ရ ၁၁၂၅၅၇
ကဂ ၅၀၈၆၇၈
ကင ၅၈၄၄၅၈
ဈ ၂၃၂၀၉၈
ကစ ၅၃၂၇၅၉
အ ၂၄၄၉၁၇
ဟ ၈၅၁၂၆၀
ဏ ၃၀၃၉၃၉
ဍ ၃၉၂၀၃၆
ဓ ၁၄၈၉၉၈

သိန္း ၁၀၀
ယ ၁၇၀၄၂၀
ဓ ၈၇၈၇၀၄
ဖ ၅၈၂၀၇၇
ည ၈၉၂၇၁၃
ဓ ၆၁၅၂၄၆
ပ ၇၂၅၄၃၀
ကဆ ၉၂၉၆၈၉
လ ၅၀၃၄၈၇
ဏ ၃၇၇၈၇၃
လ ၄၅၆၂၀၆
သ ၆၅၀၄၈၇
ဏ ၁၁၄၉၇၀
သ ၃၃၇၆၈၃
ကင ၈၆၆၅၈၆
က ၄၈၀၀၀၅
ဟ ၅၅၈၆၄၄
ဇ ၁၄၂၅၇၆
ည ၉၂၉၈၈၂
ဆ ၅၂၃၆၀၉
ကခ ၆၇၃၈၀၃
ဝ ၅၈၉၉၄၇
ခ ၈၄၄၀၅၄

သိန္း ၅၀
ဗ ၆၆၇၄၄၄
ကဆ ၈၇၈၈၁၀
လ ၆၉၁၅၃၃
ဌ ၇၁၃၈၃၆
ဝ ၆၉၇၄၀၃
မ ၄၀၆၂၂၄
ဋ ၉၈၀၆၆၀
လ ၈၁၀၃၄၃
န ၄၈၄၇၄၉
ဝ ၄၈၀၈၁၉
ကစ ၇၆၃၀၃၀
ပ ၇၁၃၁၇၄
အ ၈၉၉၂၃၄
စ ၄၇၁၂၅၈
ဏ ၇၃၁၄၄၄
ဆ ၃၄၃၆၅၉
ဒ ၂၇၈၅၅၂
ဃ ၃၄၀၆၈၀
ဍ ၅၅၁၄၁၇
ဗ ၃၈၉၇၄၈
ဍ ၆၆၄၅၄၆
ယ ၆၃၉၇၆၄

သိန္း ၂၀
ကစ ၁၈၄၁၉၁
အ ၆၂၅၇၄၆
ည ၂၃၀၂၁၇
ကင ၆၆၆၂၃၆
သ ၅၈၆၄၅၈
ဘ ၄၈၄၇၆၁
ဘ ၅၆၇၅၇၂
ဒ ၅၉၀၉၉၆
ကခ ၂၈၈၈၈၇
လ ၉၃၈၁၄၇
ပ ၁၄၇၂၅၀
ကက ၈၀၉၅၂၁
ထ ၈၃၉၆၅၈
ဗ ၅၁၆၆၀၁
ဖ ၆၇၈၁၆၈
ယ ၂၂၇၃၇၇
ကဃ ၅၆၅၀၀၁
ကဃ ၉၄၈၁၁၅
ဆ ၆၅၈၁၆၂
ဟ ၉၇၂၃၅၁
ဌ ၅၈၁၆၀၁
ကခ ၇၆၁၈၃၆
မ ၉၄၄၁၀၆

ဆယ္သိန္း
ဓ ၂၅၅၃၇၆
ည ၅၈၈၈၂၆
စ ၈၁၈၈၈၇
ဟ ၃၉၆၄၂၂
ဖ ၁၈၇၉၂၂
ဒ ၇၅၅၀၅၁
ကဃ ၉၀၈၈၅၄
ဆ ၆၉၆၂၇၀
ကခ ၅၀၉၉၇၇
က ၁၈၄၇၇၉
ကစ ၉၉၉၁၇၄
က ၈၆၄၁၈၀
ကခ ၈၅၅၁၇၃
ဏ ၆၃၉၀၇၀
ကဂ ၇၄၄၅၄၉
ဘ ၁၃၇၃၃၈
ဋ ၃၂၉၆၂၀
ယ ၇၇၄၈၄၆
ဟ ၁၁၃၇၀၆
ကစ ၈၅၄၇၈၉
ဖ ၉၇၁၄၄၂
န ၂၉၅၈၃၁
စ ၈၃၅၇၈၅
ည ၆၃၄၄၆၃

၅သိန္းဆု
ကင ၅၀၂၅၃၀
ဓ ၄၁၁၂၃၂
တ ၈၉၁၇၀၂
ကက ၄၉၃၇၀၉
ဠ ၁၆၉၉၆၂
ဌ ၂၁၂၉၃၃
သ ၆၅၂၈၉၀
ရ ၃၂၂၂၂၆
ဍ ၆၀၈၈၅၀
ဖ ၁၂၃၄၅၅
ဌ ၅၀၁၇၂၂
ဒ ၈၁၀၄၅၉
ဟ ၁၀၅၅၇၀
ဝ ၉၅၆၆၈၅
ဟ ၇၄၃၅၇၀
ထ ၉၈၅၃၉၉
ကဃ ၆၁၄၅၈၂
ကင ၈၄၉၃၇၅
အ ၉၆၅၇၅၃
တ ၉၉၆၈၇၄
ဇ ၃၂၈၆၀၄
ည ၇၀၉၁၀၂
ဝ ၆၀၄၂၆၅
ဟ ၈၇၂၀၃၀
ဟ ၇၉၉၁၆၇
ရ ၉၂၆၀၂၇
သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွငါးသိန္းဆုထိ ဂဏန္းမ်ားသည္ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းမ်ားအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္
ေဝေဝဆာဆာ(3)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း၅လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္
ဝ ၈၂၃၅၀
ကစ ၆၆၉၅၉
ကစ ၈၄၆၃၆
ဓ ၁၉၀၁၀
ဃ ၈၆၄၀၈
ဠ ၆၆၃၁၄
ဆ ၅၈၇၅၅
စ ၁၁၈၆၂
ဘ ၄၉၄၇၀
င ၉၃၃၄၉
ဟ ၉၃၀၆၁
ထ ၂၂၃၂၆
ည ၈၈၉၉၅
ဂ ၈၄၈၆၅
ကဂ ၂၅၀၉၆

ေဝေဝဆာဆာ(၂)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(4)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္
ဘ ၅၅၈၅
ဝ ၉၁၃၉
န ၆၆၈၂
ဝ ၆၈၉၂
ဎ ၃၇၁၆
ဓ ၄၁၃၇
စ ၂၄၃၇
ကဆ ၂၅၄၆
ည ၅၈၇၀
င ၉၉၉၄
ထ ၃၄၃၇
ခ ၂၃၇၀
ဈ ၁၃၇၆
ဠ ၂၉၂၅

ေဝေဝဆာဆာ(1)သိန္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(3)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္
ကဂ ၉၉၇
လ ၅၀၂
ရ ၈၇၆
ဋ ၄၁၄
ထ ၄၄၇
အ ၃၁၂
ဍ ၂၉၆
ဏ ၁၆၉
ဂ ၈၈၅
ဇ ၄၀၂
ဝ ၇၁၄
ခ ၉၄၀
ထ ၅၁၃
ဘ ၂၀၈
င ၁၄၂
ယ ၈၂၉
ကခ ၈၇၂

ေဝေဝဆာဆာ(၅)ေသာင္းဆု
အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(2)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
စ ၇၀
ဂ ၁၉
ည ၇၀
ကစ ၅၂
ဎ ၃၂
ကဂ ၈၄
ဆ ၇၃
ဋ ၆၂
ကက ၅၀
ယ ၆၆
ဇ ၇၈
ဏ ၁၇
ကခ ၅၃
စ ၄၈
ကဃ ၁၈
ဓ ၇၈
ဌ ၄၇
ကင ၄၃
ဂ ၇၂

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲမွငါးသိန္းဆုထိ ဂဏန္းမ်ားသည္ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းမ်ားအားလုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္
Share ေပးျခင္းျဖင့္ကူညီပါ အဲဒါမွထီေပါက္စဥ္အစအဆုံးတိုက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.