ဦးခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္တတ္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ဒီပို႔ေလးကို ရွဲျပီးသိမ္းထားေစခ်င္ပါတယ္

Posted on

” ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ေရာဂါ (Migraine) ”

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ သည္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ေစျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဖ်ားနာ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ တြဲတတ္သည္။ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္

ေခါင္းကိုက္ျခင္းကုိ အစျပဳေစေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ၊ အျခား အာရံုေၾကာ ေဆး၀ါး မ်ား ပါ၀င္သည္။

 


 

မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္လွ်င္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္လည္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ?

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အျခားလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊

ေအာ့အန္ျခင္းလည္း အျဖစ္မ်ားသည္။ ၾကားအခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ေခါင္းကိုုက္လကၡဏာမ်ား လံုး၀ ကင္းစင္ေနသည္။

ဘယ္သူေတြ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္သလဲ?

ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး ၄ ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ခန္႕၊ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ခန္႕ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးဘဝ (သို႕) လူငယ္ဘ၀ အရြယ္မွ စတင္၍ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ အစျပဳသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္

မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ အၾကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားျပီး အခ်ဳိ႕တြင္မူ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ျဖစ္ပြားသည္။

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တတ္သူမ်ား အတြက္ ဒီပို႔ေလးက တန္ဖိုးႀကီးလို႔ ယူသြားေစခ်င္ပါတယ္ 2

အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ေခါင္းမကိုက္ဘဲ ေနတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕တြင္မူ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္ေရာက္ေသာအခါ

ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္မူ ေခါင္းကိုုက္ျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း အမ်ဳိးအစား နွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ?

ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ေရာဂါသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ရွိသည္။

– ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ မရွိေသာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း – အျဖစ္မ်ားေသာ ေခါင္းတျခမ္း ကုိုက္ျခင္း (Common Migraine)

– ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ ရွိေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ျခင္း

– စံျပဳ ေခါင္းတျခမ္း ကိုက္ျခင္း (Classic Migraine)

ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ မရွိေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

-ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေခါင္းတျခမ္းတြင္သာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီး အေရွ႕ဘက္ (သို႕) ေဘးဘက္တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဦးေခါင္းႏွစ္ျခမ္းစလံုုးတြင္ ျဖစ္ပြားသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ တျခမ္းတြင္ အစျပဳျပီးေနာက္ တစ္ေခါင္းလံုးဆီသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာသည္။

ေခါင္းကိုက္နာ သည္ ျပင္းထန္ေလ့ရွိျပီး ထိုးထိုးျပီး နာသည္ ဟုု ေျပာေလ့ရွိသည္။ ဦးေခါင္းကို လႈပ္ရွားလွ်င္ ပိုု၍ ဆိုးသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ စေလ့ရွိေသာ္လည္း

မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ပိုဆိုးလာကာ ၂ ႏွစ္ရီ မွ ၁၂ နာရီအၾကာတြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ကာ တျဖည္းျဖည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းလာသည္။

သို႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ၄ နာရီ မွ ၇၂ နာရီထိၾကာေအာင္ ရွိေနတတ္သည္။

– အျခား အေတြ႕ရမ်ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ –

ေနထိုင္မေကာင္ျခင္း

ေအာ့အန္ျခင္း

အလင္းေရာင္စူးစူး ႏွင့္ အသံက်ယ္မ်ားကိုု မႏွစ္သက္ျခင္း – ထို႕ေၾကာင့္ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။

– အျခား ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမွာ –

အစားမစားျခင္း

အျမင္ ေ၀၀ါးျခင္း

အာရံု စိုက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း

ႏွာပိ္တ္ျခင္း

ဗိုက္ဆာျခင္း

၀မ္းပ်က္ျခင္း

ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း

ဆီးရႊင္ျခင္း

ျဖဴေဖ်ာ့ျခင္း

ေခၽြးထြက္ျခင္း

ဦးရည္ျပားခြံ နာျခင္း

ပူျခင္း၊ ေအးျခင္း တုိ႕ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ ရွိေသာ ေခါင္းတျခမ္း ကိုုက္ျခင္း

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါျဖစ္ေသာ လူေလးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ ရွိေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအမ်ဳိးအစားတြင္မူ ေခါင္းမကိုက္ခင္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ရွိသည္။

– အျမင္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ အျမင္အာရံု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခဏေပ်ာက္သြားျခင္း၊ အလင္းစူးမ်ား ခဏေပၚျခင္း၊ အရာ၀တၱဳမ်ား လည္ေနသည္ ဟု ျမင္ျခင္း။

– ထံုျခင္း၊ အပ္စူးသကဲ့သို႕ ခံစားရျခင္းမ်ားသည္ ဒုတိယ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထံုက်ဥ္ျခင္းသည္ လက္ဖ၀ါးတြင္ စေလ့ရွိျပီ

း လက္ေမာင္းအတိုင္း တက္လာကာ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ တုိ႕ပါလာေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျခေထာက္တြင္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။

– စကားေျပာ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္းသည္ တတိယ အျဖစ္မ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

– အျခား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားမွာ အနံထူးထူးတစ္ခုရျခင္း၊ အစားကိုု တပ္မက္လာျခင္း၊ ေနအလြန္ေကာင္းသည့္ခံစားမႈ ရျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသည္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို တစ္ခုျပီးတစ္ခု အမ်ားၾကီး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕ေျပလကၡဏာတစ္ခုသည္ မေပ်ာက္ကြယ္ခင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ၾကာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ မိနစ္ ၆၀ အထိ ၾကာႏိုင္သည္။

ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသည္ ေခါင္းမကိုက္ခင္ စျဖစ္ျပီး ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ မိနစ္ ၆၀ အတြင္း ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသာ

ေပၚလာျပီး ေခါင္းကိုက္ျခင္း မရွိေခ်။ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာရွိေသာ ေခါင္းကိုုက္ေသာသူ အမ်ားစုမွာ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ မရွိဘဲ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိ္င္သည္။

ပံုစံက် ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း၏ အဆင့္မ်ား —–

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းကို အဆင့္ေလးဆင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။

– ေရွ႕ေျပး အဆင့္သည္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ရွိေသာ လူ တစ္၀က္ခန္႕တြင္ ျဖစ္ပြားသည္။ ထိုသူသည္ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္

း၊ ပင္ပန္းျခင္း စသည္တို႕ကို ေခါင္းမကိုက္ခင္ သိရွိခံစားရေပမည္။ ေခါင္းမကိုက္ခင္ နာရီေပါင္း၊ ရက္ေပါင္း အေတာ္ၾကာၾကာကပင္ အဆိုပါခံစားမႈ ရွိႏိုင္သည္။

– ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ျပေသာအဆင့္ (အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္)

– ေခါင္းကိုက္ေသာ အဆင့္

– သက္သာေသာ အဆင့္ – ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပင္ပန္းျခင္း ၊ စိတ္မရွည္ျခင္း၊ စိ္တ္ဓါတ္က်ျခင္း ႏွင့္ အာရံု စူးစိုက္ရန္ခက္ျခင္းတို႕ ခံစားရႏိုင္သည္။

အျဖစ္နည္းေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစားမ်ား

အျဖစ္နည္းေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါမ်ားလည္းရွိျပီး အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အလြန္ပင္ ရွားပါးသည္။ ၎တို႕မွာ

-ဓမၼတာလာစဥ္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း —–

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ ဓမၼတာလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။

ဓမၼတာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း စစ္စစ္သည္ ဓမၼတာ လာခ်ိန္ ပတ္လည္တြင္ ျဖစ္ပြားျပီး အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့မရွိေခ်။ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါရွိေသာ

အမ်ဳိးသမီး ၇ ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဓမၼတာ ဆက္စပ္ေခါင္းကိုက္ျခင္းတြင္မူ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ ဓမၼတာလာခ်ိန္ ပတ္လည္တြင္

ျဖစ္ပြားရံုမွ်မက အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားသည္။ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ေယာက္တြင္ ၆ ေယာက္ခန္႕ ဤကဲ့သို႕ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

သို႕ေသာ္ ကုသမႈမွာ အျခားေခါင္းကိုက္မႈ ပုုံစံမ်ားအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဓမၼတာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ရန္ ကုသမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

-ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ကေလးမ်ားတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားသည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္းအစား ကေလးမ်ားသည္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းကို နာရီအေတာ္ၾကာၾကာ ခံစားရသည္။

ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ေခါင္းကိုက္မႈ မရွိျခင္း (သိုု႕) ေခါင္း အနည္းငယ္ ကိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ပြားသည္။ ေအာ့အန္ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း

ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထိုေခါင္းကိုုက္ေရာဂါခံစားရေသာ ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ ေယဘုယ် ေခါင္းတျခမ္း ကိုက္ျခင္း သို႕ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

-မ်က္စိႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း

ဤေခါင္းကိုက္ျခင္းတြင္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္တြင္ အျမင္အာရံု တစ္ခ်ဳိ႕ တစ္၀က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုုးေသာ္လည္းေကာင္း ေခတၱေပ်ာက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္း ရွိခ်င္လည္း ရွိႏိိုင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္တည္းတြင္ အျမဲျဖစ္သည္။ မ်က္စိတြင္ ပံုမမွန္ေသာ အရာ ဘာမွမရွိဘဲ အျမင္အာရံုသည္ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ပထမဆံုုးအၾကိမ္ ရုတ္ခ်ည္း အျမင္တစ္ဘက္ဆံုးရႈံးခဲ့လွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပသင့္သည္။

ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသ ေခါင္းကိုက္ျခင္း —-

ရွားပါးေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ရံုမွ်မက ကို္ယ္တျခမ္း အားနည္းေလျဖန္းေသာ လကၡဏာမ်ားလည္းေပၚလာသည္။

မေပ်ာက္ခင္ နာရီေပါင္း ၊ရက္ေပါင္း ၾကာတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မွားတတ္သည္။ ခဏတာ ခံစားရႏိုင္ေသာ အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ –

– အလြန္အမင္း ေခါင္းမူးျခင္း

– အျမင္ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း

– အျမင္အာရံု ျပႆနာမ်ား ရွိျခင္း

– နားထဲတြင္ အသံမ်ားၾကားျခင္း

– မ်က္စိသူငယ္အိမ္မ်ား လႈပ္ရွားျခင္း

– အၾကားအာရံု ျပႆနာရွိျခင္း

– စကားေျပာ လံုးေထြးျခင္း တို႕ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ကုိယ္တစ္ပိုင္းေလျဖန္းျခင္းျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပသသင့္သည္။

ေဘဆယ္လာ (Basilar Type Migraine) ေခါင္းကိုက္ျခင္းရွားပါေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေဘဆယ္လာ ေသြးေၾကာသည္ ေခါင္း အေနာက္တြင္ ရွိသည္။

ဤေခါင္းကိုက္ျခင္း အမ်ဳိးအစားသည္ ထိုေသြးေၾကာတြင္ ျပႆနာရွိေသာေၾကာင့္ ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ ထိုသို႕မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို မသိရေပ။

လကၡဏာမ်ားတြင္ ပံုစံအားျဖင့္ ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းအေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထူးျခားေသာ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ

ေခတၱ မ်က္စိကြယ္ျခင္း

အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း

ေခါင္းမူးျခင္း

နားထဲတြင္ အသံျမည္ေနျခင္း

မ်က္လံုးအိမ္ လႈပ္ရွားျခင္း

အၾကားအာရံုု ျပႆနာ ရွိိျခင္း

စကားေျပာ လံုးေထြးျခင္းတို႕ ရွိတတ္သည္။

သို႕ေသာ္ ကိုုယ္တျခမ္းေသ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကဲ့သုိ႕ ကိုယ္လက္ ေလျဖန္းျခင္း မရွိေပ။ ဤေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ခံစားရသူသည္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ဘယ္လို ေရာဂါအမည္တပ္မလဲ? ဘယ္လုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ရမလဲ?

ေခါင္းတျခမ္း ကိုက္ျခင္းကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ျဖစ္ေနက် ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေရာဂါ အမည္ တပ္ေလ့ရွိသည္။

ေသခ်ာေစေသာ စစ္ေဆးမႈ မရွိေသးေခ်။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအရ မည္သည့္ ပံုမမွန္မႈမွ် မရွိလွ်င္ ၊ ေရာဂါလကၡဏာာမ်ားက ေခါင္းတျခမ္းကိုက္သည့္ ပံုစံက် လကၡဏာမ်ားျဖစ္လွ်င္

ဆရာ၀န္က ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ပံုစံက် မဟုတ္ေသာ ေခါင္းကိုုက္ျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု ရွာေဖြဖယ္ထုတ္ရန္ စမ္းသပ္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။

ထို႕ျပင္ အျခားရွားပါးေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ မ်က္လံုးႏွင့္ဆက္စပ္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း) တို႕တြင္ အဆိုပါလကၡဏာျဖစ္ေစေသာ အျခားအေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားလိုအပ္သည္။

သတိျပဳရမည္မွာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါသည္ ၾကားအခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမွ် မရွိေခ်။ တစ္ခါတစ္ခါ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ေရာဂါ၏ ပံုစံပင္ ျဖစ္သည္။ မေပ်ာက္ကင္းေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္ အျခား ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ျခင္းသည္ ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ေရာဂါ၏ ပံုစံ မဟုတ္ေပ။

စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း (Tension Headache) ကို တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းတတ္သည္။ လူအမ်ားစုု တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ အျဖစ္မ်ားေသာ ေခါင္းကိုုက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ဘာက ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသလဲ?

ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ မရွင္းလင္းေသးေခ်။ လူသိမ်ားေသာ သီအိုရီ တစ္ခုမွာ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပို္င္းမ်ားရွိ ေသြးေၾကာမ်ား ညွစ္၍ က်ဥ္းလာေသာျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႕ျဖစ္ျပီေနာက္ ေသြးေၾကာမ်ား ျပန္က်ယ္လာျခင္းသည္ ေခါင္းကိုုက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အဆုိပါ သီအိုရီသည္ အဓိက အေၾကာင္း မဟုုတ္ေသးေပ။

ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလာျပီး ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕မွ ရႈပ္ေထြးေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ား ထုတ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

ဓါတု ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို အတိအက် မသိရေသးသလို ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေသာသူမ်ားတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုုလည္း

မသိေသးေခ်။ သို႕ေသာ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဦးေႏွာက္တြင္း ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းေစျခင္းကို အစျပဳေသာ အရာတစ္ခုခု ရွိမည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို မ်ဳိးရိုးလုိက္သည္ ဟု မသတ္မွတ္ထားေခ်။ သို႕ေသာ္ မိသားစုတစ္ခုအတြင္းရွိ မိသားစု၀င္မ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ပြားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ မ်ဳိးရိုုးဗီဇ အေၾကာင္းမ်ား ပါႏိုင္သည္ဟုု ယူဆႏုိ္င္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ားတြင္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ရွိလွ်င္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ရန္ အခြင့္မ်ားသည္။

မည္သည့္အရာေတြက ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို အစျပဳေစသလဲ?

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းအမ်ားစုသည္ အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ပြားသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို အစျပဳေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားးရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ —

– စားေသာက္မႈ ပံုစံ – အစာကို လ်င္ျမန္စြာ စားျခင္း ၊ အစာစားခ်ိ္္န္ မမွန္ျခင္း၊ ေခ်ာကလက္္ ၊ခ်ီစ္၊ ၀ိုင္နီတို႕ စားေသာက္ျခင္း၊ ခ်ဥ္ေသာ အသီးမ်ား၊ ဆိုးေဆးမ်ား ပါေသာ အစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း

– ပတ္၀န္းက်င္ ပံုစံ – ေဆးလိပ္ေငြ႕ ရႈျခင္း၊ အလင္းျပန္မႈ မ်ားေသာ တီဗြီ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္ျခင္း၊ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံမ်ား ၊ ဆိုးရြားေသာ အနံ႕ဆိုးမ်ား

– စိတ္ ႏွင့္ ပတ္္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ား – စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျခင္း။

အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေသာ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ထိန္းႏိုင္ျပီး စိတ္ေလ်ာ့လိုက္ေသာ အခါ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။

၎ကို ရံုးပိ္တ္ရက္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း (Weekend Migraine) ဟု ေခၚသည္။

– ေဆး၀ါးမ်ား – မ ေဟာ္မုန္း ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား၊ သေႏၶတားေဆးမ်ား ၊ အခ်ဳိ႕ အိပ္ေဆးမ်ား ၊

– အျခားအေၾကာင္းမ်ား – ဓမၼတာ လာျခင္း ၊ ေသြးဆံုးျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္း

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း ကို ဒိုင္ယာရီ ေရးမွတ္ထားႏိုင္လွ်င္ ပိုအက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ ေခါင္းကိုက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားသည္ ၊

ေခါင္းကိုက္ေသာအခါ မည္သည့္အလုပ္လုပ္ေနသည္၊ ေခါင္းကိုက္ေသာ ေန႕တြင္ မည္သည့္ အစားအစာ စားေသာက္သည္ ကိုု ေရးမွတ္ထားရမည္။

ထုိသို႕ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပံုစံတစ္ခု ေပၚလာျပီး ေခါင္းကုိက္ျခင္းကို အစျပဳေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေခါင္တျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ဘယ္လို ကုသႏိုင္မလဲ?

အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား——

ပါရာစီတေမာလ္ (သို႕) အက္စပရင္ ေဆးျပားသည္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ ေ၀ဒနာ ခံစားရေသာသူ အမ်ားစုတြင္ သက္သာေစႏိုင္သည္။

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္မူ အက္စပရင္ေဆး၀ါးကို မေသာက္သံုုးသင့္ေပ။) ေရာဂါလကၡဏာ စတင္ခံစားရျပီးလွ်က္ အျမန္ဆံုး ေဆးတစ္ခြက္ကို ေသာက္သံုးသင့္သည္။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ေစာေစာေသာက္သံုးႏိုင္ခ့ဲလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၏ ျပင္းထန္မႈ ကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေစသလို လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္းသြားေစႏိုင္သည္။

လူအမ်ားစုတြင္မူ ေခါင္းကိုက္ျခင္း မဆိုးရြားခင္အထိ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား မေသာက္သံုုးေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို ေနာက္က်မွ ရရွိေပလိမ့္မည္။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ေသာက္လွ်င္ ပမာဏ အျပည့္ ေသာက္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ လူၾကီးမ်ားအတြက္ အက္စပရင္ ၉၀၀

မီလီဂရမ္ (သို႕) ပါရာစီတေမာလ္ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက ေနာက္ေလးနာရီ အၾကာတြင္ ေနာက္တစ္ခြက္ထပ္ေသာက္ႏိုင္သည္။

အေရာင္က် အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား —

ဤေဆးမ်ားသည္ ပါရာစီတေမာလ္ထက္ ပိုေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႕တြင္ အိုက္ဗ်ဴပရိုဖန္ (Ibuprofen)၊ ဒိုက္ကလို ဖန္းနက္ (Diclofenac) ၊ နာပရိုဇန္ (Naproxen) စသည္တို႕ ပါ၀င္သည္။

ေအာ့အန္ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေသာအခါ ေနထုိင္မေကာင္းခံစားမႈျဖစ္ေစျပီး ခႏၶာကိုယ္မွ ေဆး၀ါးမ်ား စုပ္ယူမႈ အားနည္းေပလိမ့္မည္။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ေသာအခါ ေနထိုင္မေကာင္းေသာအခါ အစာအိမ္ထဲတြင္ပင္ရွိျပီး အာနိသင္ မရွိႏိုင္ေပ။ ေသာက္ထားေသာ ေဆးျပားမ်ားပင္ ျပန္အန္ထုတ္ႏိုင္သည္ ။

ထိုအရာကို အကူညီေပးႏိုင္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားမွာ –

– ေပ်ာ္၀င္လြယ္ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳပါ။

– အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကုိ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေသာက္ပါ။

– အအန္ေပ်ာက္ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဒြန္ပယ္ရီဒုန္း (Domperidone) ကုိ စအိုထည့္ေဆး အျဖစ္ ရရွိႏိုင္သလို ဒိုင္ကလို ဖန္းနက္

ကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးကိုလည္း စအိုထည့္ေဆးအျဖစ္ ရႏို္င္သည္။ ထိုေဆးမ်ားသည္ ေခါင္းကိုက္၍ ေနမေကာင္းေအာ့အန္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသံုးတည့္ေပသည္။

ေပါင္းစပ္ေဆး၀ါးမ်ား —-

အခ်ဳိ႕ေဆးျပားမ်ားသည္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ႏွင္ ့ေအာ့အန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေသာက္သံုးရ အဆင္ေျပ ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ပါ၀င္ေသာ ေဆးပမာဏသည္ တစ္ေယာက္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ မကိုက္ညီႏိုင္ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ႏွင့္ ေအာ့အန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို မိမိလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏအတုိင္း ခြဲ၍ ေသာက္သံုးၾကသည္။

အာရံုေၾကာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေဆးမ်ား (Triptan Medicine)

အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖင့္ မသက္သာလွ်င္ ထြစ္ပတန္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။

၎တို႕တြင္ အယ္လ္မို ထြစ္ပတန္ (Almotriptan) ၊ အယ္လီ ထြစ္ပတန္ (Eletriptan) စသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ပါ၀င္သည္။

၎တို႕သည္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ဖိုက္ အိတ္ခ်္တီ (5HT) ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္း ရွိ ဓါတ္တစ္မ်ဳိးကုိ တားဆီးျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္။

ဤဓါတ္ေျပာင္းလဲျခင္းက ေခါင္းတျခမ္းကိုုက္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစသည္ ဟုယူဆသည္။ ထြစ္ပတန္ေဆးမ်ားကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာႏိုင္သလို ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အခ်ဳိ႕ ထြစ္ပတန္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ အာနိသင္ရွိျပီး အခ်ဳိ႕တြင္မူ အာနိသင္မရွိတတ္ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ

ရွိေသာ လူအမ်ားစုသည္ မိမိ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတြင္ အာနိသင္ရွိေသာ ထြစ္ပတန္ေဆး၀ါး အမ်ဳိးအစားကို သိထားေလ့ရွိသည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္လွ်င္ ထြစ္ပတန္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေစာစီးစြာ မေသာက္သင့္ေပ။ ေခါင္းကိုက္မွသာလွ်င္ ဤေဆးကို ေသာက္သံုးသင့္ျပီး ေခါင္းမကိုက္ခင္ မေသာက္သင့္ေပ။

ေခါင္းမကိုက္ခင္ ေစာစီးစြာ ေသာက္သံုးလွ်င္ ဤေဆး၏ အာနိသင္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသလား?

ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း မၾကာခဏျဖစ္လွ်င္ ကာကြယ္တားဆီးေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္လည္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

၎ေဆးမ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း အားလံုးကို မတားဆီးႏိုင္ေသာ္လည္း ေခါင္းကိုက္ေသာ အၾကိမ္အေရအတြက္

ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေန႕တိုင္း ေသာက္သံုးရန္ လိုသည္။

၎ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းကိုက္ေနစဥ္ ကုသေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္လည္း ျခားနားသည္။ ဆရာ၀န္မွ မ်ားစြာေသာ ေဆးမ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးတစ္ခုကို ညႊန္းေပးေပလိမ့္မည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း

ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သားထားရမည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

– ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ ၁၀ ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပြားသည္။

– ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားမွာ လူၾကီးမ်ားတြင္ ခံစားရသည္ႏွင့္ တူညီသည္။ သို႕ေသာ္ ပံုစံက် လကၡဏာမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာ – ေခါင္းကိုက္ေသာ အခ်ိန္တိုျခင္း ၊ ဦးေခါင္းႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ကိုက္ျခင္း

– ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည္။

– ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အစျပဳေစေသာ အရာမ်ားမွာ – အစာ စားခ်ိန္ ေက်ာ္ျခင္း ၊ ေရဓါတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါခံစားရလွ်င္ စားခ်ိန္အိပ္ခ်ိန္ ပံုမွန္ ျဖစ္ရန္ စီစဥ္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ကေလးကို ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ အားေပးရမည္။

– လူၾကီးမ်ားတြင္ သံုးေသာ ေဆးမ်ားမွာ ကေလးမ်ားတြင္ အသုံုးျပဳရန္ လိုင္စင္မရွိေခ်။

ပါရာစီတေမာ (သို႕) အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ တို႕ကို ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားျပီး သင့္ေတာ္ေပသည္။ အက္စပရင္ကို မသံုးရပါ။

ေအာ့အန္ျခင္းအတြက္မူ ဒြန္ပယ္ရီဒုန္းကုိ အသက္အရြယ္တိုင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ပရို ကလိုပရာဇင္ (Prochlorperazine) ကိုမူ အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အထက္ ကေလးမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ထြစ္ပတန္ေဆး၀ါးမ်ားကိုမူ ကေလးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ လိုင္စင္မရွိေခ်။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ ကေလးႏို႕တုိက္စဥ္ကာလ တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသတင္းေကာင္း မွာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ရွိေသာ

အမ်ဳိးသမီး ၃ ေယာက္တြင္ ၂ ေယာက္မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိ္န္ ႏွင့္ မိခင္ႏို႕တိုက္ခ်ိန္ ကာလတြင္ သက္သာေလ့ရွိသည္။

သို႕ေသာ္ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ ၂၀ တြင္ ၁ ေယာက္မွာ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ပိုဆိုးလာတတ္သည္။

သတင္းဆိုးမွာ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါကို ကုသရာတြင္ သံုုးေသာ ေဆးအမ်ားစုမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ မိခင္ႏို႕ တုိက္ေကြ်းခ်ိန္ကာလတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။

– ေခါင္းကိုက္ျခင္းေ၀ဒနာကို သက္သာရန္အတြက္ ပါရာစီတေမာလ္သည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေသာက္သံုးရန္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္။

အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ကို တစ္ခါတစ္ရံ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္တြင္မူ အသံုးမျပဳေပ။

အက္စပရင္ေဆး၀ါးကိုမူ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ထြစ္ပတန္ေဆး၀ါးကိုမူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မေသာက္သံုုးသင့္ေပ။ ထြစ္ပတန္ ေဆး၀ါးကို မိခင္ႏို႕ တိုက္ေကၽြးခ်ိန္ကာလ

အတြင္း သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆးေသာက္ျပီး ၁၂ နာရီမွ ၂၄နာရီ အတြင္း ထြက္ေသာ မိခင္ႏို္႕ရည္မ်ားကို ညွစ္ထုတ္ပစ္ရမည္။

– ေအာ့အန္ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရန္ မည္သည့္ေဆးမွ် လိုင္စင္ မရွိေခ်။ သို႕ေသာ္ ဆရာ၀န္က လုိအပ္ပါက ေအာ့အန္ေပ်ာက္ေဆးတစ္မ်ဳိး တိုက္ေပလိမ့္မည္။

– ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ မိခင္ႏို႕တုိက္ေကၽြးစဥ္ ကာလအတြင္း ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို အားမေပးေခ်။

Credit – Myanmar Health Centre

(ဤ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ မ်ားအား ျပန္လည္မ်ွ​ေဝျခင္​းျဖင္​့ မိတ္​​ေဆြမ်ားအားကူညီနိုင္​ၿပီး ျပန္​လည္​ကူးယူ ေဖာ္ျပပါက က်င့္၀တ္အရ မူရင္းေရးသားသူႏွင့္ Source ကိုပါ ထည့္သြင္းကူးယူေဖာ္ျပၾကပါရန္)

Credit – Ko Aung

Via -Sai Min Thant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.