တကၠသိုလ္ဆိုတာ ပန္းဦးဆက္တဲ့ ေဂဟာ မဟုတ္ဘူး………..

Posted on

တကၠသိုလ္ဆိုတာ ပန္းဦးဆက္တဲ့ ေဂဟာ မဟုတ္ဘူး။ တကၠသိုလ္ဆိုတာ မိဘဆီက ေခြၽးနည္းစာကို လိမ္ညာသုံးျဖဳန္းတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူး။ ႏြမ္းပါးတဲ့ မိခင္ေတြက100 ဖိုး သုံးစီးေရာင္းရတဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္ကန္စြန္းဖိုးေလးစုၿပီး မရွိမဲ့ ရွိမဲ့ ေက်ာင္းထားခဲ့ၾကတယ္။

 

 

ဘာေၾကး ညာေၾကး လိမ္ညာ တဏွာဇာတ္ က ဖို႔ သုံးျဖဳန္း ခႏၶာကိုယ္ကို တဏွာအတြက္ စေတး သူမ်ားေျခေဆးသြားတဲ့ ေရအိုင္လို တစ္ဘဝစာ လက္တြဲေဖာ္အတြက္ တစ္ခ်ိန္မွာ မစစ္မွန္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႕ တကၠသိုလ္လိုေနရာမွာ ပန္းဦးဆက္တဲ့ ၿခဳံေတြဟာ ရင္နာစရာပါပဲေလ။

ပညာေရးကို တဏွာေၾကးျဖဳန္းရင္း အသိကင္းတဲ့ မိန္းမပ်က္ေတြဟာ တခ်ိန္မွာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ကို မစစ္မွန္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကိုေပးၿပီး ႏြားလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

(သမီးႏွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းထားလိုက္တာ မိဘအေမြအႏွစ္ လယ္ေတြယာေတြ ေပါင္ေရာင္းဆုံး ဘြဲ႕လည္းရ လင္လည္းရ မိဘေတြမြဲခဲ့ၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုအတြက္ပါ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.