ဆရာသာထက္ဆန္း၏(၇)ရက္သားသမီး မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္တစ္ပတ္စာ တဲေရာ့ေဟာကိန္း… ၂၈.၆.၂၀၁၉ မွ ၄.၇.၂၀၁၉ အထိ…

Posted on

ဆရာသာထက္ဆန္း၏

(၇)ရက္သားသမီး မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္

တစ္ပတ္စာ တဲေရာ့ေဟာကိန္း…

၂၈.၆.၂၀၁၉ မွ ၄.၇.၂၀၁၉ အထိ…

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.